Privacy Statement 

Old2Gold, gevestigd aan Hamsweg 1 7596 MV Rossum (ov),
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.oldtogold.nl
Hamsweg 1
7596 MV
Rossum (ov)
+31 (0)6 81092382

Persoonsgegevens die wij verwerken
Old2Gold verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@oldtogold.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Old2Gold verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Old2Gold bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn
van twee jaar voor de persoonsgegevens zoals hierboven benoemd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Old2Gold verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Old2Gold blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Old2Gold gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van je computer, tablet of smartphone. Old2Gold gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door Old2Gold en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oldtogold.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij
jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .
Old2Gold wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens
/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Old2Gold neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch
niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice of via info@oldtogold.nl. Old2Gold heeft de volgende
maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in
de adresbalk.